از كسي نمي پرسند چه هنگام مي تواند خدانگهدار بگويد
از عادات انسانيش نمي پرسند
از خويشتنش نمي پرسند.

زماني
به نا گاه
بايد با آن رو در روي درآيد
تاب آرد
بپذيرد
وداع را
درد مرگ را
فروريختن را,
تا ديگر بار
بتواند كه برخيزد.

مارگوت بيكل (سكوت سرشار از ناگفته هاست)

/ 0 نظر / 4 بازدید