وقتی فاجعه ای رو با یه آدمهایی تجربه می کنی، وقتی دردی مشترک رو با هم تحمل می کنید، انگار اون آدمها بخشی از وجودت می شن، مثل یک خانواده در حالیکه هیچ پیوند خونی شما رو بهم وصل نکرده. براشون دلتنگ می شی و با دیدنشون احساس تنهایی رخت می بنده. ازشون سراغ می گیری و گاهی خبر می آید که یکی از پا در اومده، هرچقدرم که مرگش طبیعی باشه احساس می کنی که دیگه نتونسته درد رو روی شونه های پیر و شکسته اش تاب بیاره....

/ 1 نظر / 9 بازدید
منا

عشق. عشق می افريند.عشق زندگی می بخشد. زندگی.رنج به همراه دارد. رنج. دلشوره می آفريند. دلشوره.جرات می بخشد. جرات. اعتماد می آورد. اعتماد.اميد می آفريند.اميد. زندگی می بخشد. زندگی.عشق به همراه دارد. عشق.عشق می آفريند.... مارکوس بيکل