پارادوکس

همه ی اشک های زندگی اش را یکجا خندید.

/ 2 نظر / 9 بازدید
نسترن

بجا گريه خنديدن رسم تازهای نيست...

ميرزا قلم دان

جمله بسيار نقض و در خور تعملی ذکر نموديد . ما در زمان صدارت عظمی خود بعضاْ چه خنده ها که نگريده ايم.موفق باشی.