من دوستان خوبي دارم ...

من همه آن ها را دوست دارم حتي وقتي ...

قول مي دهند كه بنويسند ولي فراموش مي كنند ...

قول مي دهند كه سكوت اينجا را بشكند ولي به خلوت خود پناه مي برند...

قول مي دهند كه باشند ولي نيستند ...

من دوستان خوبي دارم ...

من همه آن ها را دوست دارم شايد...

چون باور دارم كه باور دارند كه ما دوستاني براي هميشه هستيم حتي در ننوشته ها ... 

سكوت  ها ... و نبودن ها .....

friends.jpg

/ 1 نظر / 6 بازدید
خورشيد

و حتی در سر شلوغی ها و زندگی ماشينی و ....